Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

The Plunder Bird from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

The Plunder Bird

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1894

Extermination of the Black Russian Bear from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #1064

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  
Source: University of Vienna website http://kenkyuu.eas.univie.ac.at/karikaturen/detail.asp?docid=1060&lang=e&first=1
Bundori Koppi Dōjin [分鳥 骨皮道人]
Sā sā mina-san go-rōjimase, kore wa konotabi tonbi mo koro/koro no kuni kara zōsa naku ikedotte maitta Bundori de go/zai, Zenkeikyō nara Kara no niwatori yo to hebo-shōgi no taichō/ demo go-zonji de arimashō ga, konna Bundori nan zo to te mo / ashi mo denai yō na ikuji no nai shiromono wa yomoya mina-san/ mo go-zonji wa arimasumai, somosomo kono Bundori to mōshi/masu rui, mazu Hōtō-oki de tori Seikan Gazan de tori,/ Heijō de tori, Kyūrenjō de tori, Hōōjō de tori, Tairen/-wan de tori, Ryojun-kō de tori, Matenrei de tori, Ryōyō/jō de tori Hōten-fu de tori, Pekin de tori, kayō ni izu/kata de mo wagakuni no buun tsuzuku , semereba kanarazu toru to i/u no de, ichimei kore o Buundori to mo tonaemasu. Sāsā/ mina-san go-rōjimase, kono ōberabō ga chokozai ni mo/ namaiki o furi mawashi, muteppō no kentō ga chigai/ ōbora o fukisokonatte heikō shita tokoro no yōtai nari./ Mata make no tsuna de shibararete ā dō shiyō tonda koto o/ shita to, bonyari tekozurite iru arisama yoku/ yoku o-me o tomerarete go-ichiran, kenryō wa tada no/ issen ni makemashita.

Print Details

 IHL Catalog
 #1064
 Title or Description The Plunder Bird (Bundori 分鳥)
 Series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon bansai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑)
 Artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature
清親 Kiyochika
 Seal Kobayashi (see above)
 Publication Date December 1894 (Meiji 27) 明治廿七年十二月 日印刷
 Publisher Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression excellent
 Colors excellent
 Condition poor - heavy wrinkling and soiling throughout; offset ink stains; faded; full-size and not backed
 Genre ukiyo-e - senso-e (Sino-Japanese War); giga, fūshiga
 Miscellaneous 
 Format vertical oban
 H x W Paper 
 14 7/16 x 9 5/8 in. (36.7 x 24.4 cm) 
 H x W Image
 13 7/8 x 9 1/8 in. (35.2 x 23.2 cm)
 Literature 
 
 Collections This Print
British Library shelfmark:16126.d.2(32); The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University 012-1065 and 012-1032
Comments