Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

New Army Recruits from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

 

Japanese Color Woodblock Print

New Army Recruits

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1895

China Souvenir from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

IHL Cat. #247

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).

In front of a Chinese officer holding a sword are a line of new recruits - old senile men.  In the background another Chinese officer marching with various disabled recruits.  While the war was over when this print was published in August 1895, it was still popular to ridicule the Chinese military.

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  

Source: University of Vienna website http://kenkyuu.jpn.univie.ac.at/karikaturen/detail.asp?docid=944&lang=e&first=1
Shinkoku konkuminhei Koppi Dōjin
Kaigun mo rikugun mo mechamecha ni makete ōmake ni make/tsuzukeru Shinkoku wa, tachimachi heishi ni fusoku o shōjitekita/ kara yamu o ezu kokuminhei no boshū ni chakushu shita tokoro,/ sassoku uyouyo to detekita no wa ii ga, manzoku na yatsu wa/ mina sono zen ni deharatte, ima wa sono nokori–mono bakari,/ koto ni nan de mo kan de mo de sae sureba, ikura ka zutsu/ no zeni ga moraeru to iu mokuteki de, hon no nittō ga hoshi/sa ni detekita koto yue atama-kazu wa ōi ga hitori to shite/ manzoku na mono wa nai, dō ka kō ka ningen rashii to omo/eba shichihachijussai no mōroku-oyaji, koyatsu wa toshi ga wakai kara, sukoshi wa yaku ni tachisō da to omoeba, mekura yara chin/ba yara tsunbo yara oshi yara, mata izari kattaibō deku/nobō nado, soroi mo sorotta katawa-mono bakari da kara, sasuga no shikan mo tōwaku shite iru ni, detekita yatsura wa hei/ki no kawa de Mekura “Anmā ue shita sanbyakumon” Izari “Dan/na-sama ya go-shinzo-sama, ashi koshi no tatanai izari ni wa dōzo/ ya ichimon” to iu arisama nareba, shikan wa masumasu mote/amashita to mie Shikan “Korakora douzo ya ichimon chū no wa nan no koto/ ja, sono yō na koto o iu to kojikimawasu zo”

Print Details

 IHL Catalog
 #247
 Title or Description  New Army Recruits (Shinkoku konku minpei)
 Series  Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon banzai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑 )
 Artist  Kobayashi  Kiyochika(1847-1915)
 Signature  Kiyochika
 Seal  Kiyochika
 Publication Date  August 1895 (Meiji 28)
 Publisher  Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression  excellent
 Colors  excellent
 Condition poor - staining throughout, vertical fold, full size, not backed
 Genre  ukiyo-e - senso-e (Sino-Japanese War); Meiji era
 Miscellaneous  
 Format  vertical oban
 H x W Paper
 14 1/2 x 9 3/4 in. (36.8 x 24.8 cm)
 H x W Image
 14 x 9 1/4 in. (35.6 x 23.5 cm)
 Literature
 
 Collections This Print
 The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University 201-1828
Comments