Home‎ > ‎Artists‎ > ‎Kobayashi Kiyochika (1847-1915)‎ > ‎

China Souvenir from the series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs

Going Bankrupt from the series One Hundred Victories, One Hundred Laughs
 

Japanese Color Woodblock Print

China Souvenir

from the series Long Live Japan:

One Hundred Victories, One Hundred Laughs

by Kobayashi Kiyochika, 1895

Extermination of the Black Russian Bear from the series One Hundred Victories, One Hundred Laughs


IHL Cat. #1043

About This Print

This print is one of fifty prints from the first part of the three part series One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Hyakusen hyakushô) created by the artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915), the writer Nishimori Takeki (1861-1923), alias Koppi Dōjin, and the publisher Matsuki Heikichi (1870-1931).  

About The Series One Hundred Victories, One Hundred Laughs

This series One Hundred Victories, One Hundred Laughs was issued in three parts and presented parodies of the enemy, the Chinese in the Sino-Japanese War of 1894-1895 and ten years later the Russians in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The first part of the series titled Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of fifty prints, was issued between September 1894 and August 1895.  The second part of the series titled Magic Lantern Society: One Hundred Victories, One Hundred Laughs, consisting of twelve prints, was issued between November 1895 and December 1896.  Both of these parts parodied (often in a racist manner) the Chinese people, leadership and war effort. The third and last part of the series, consisting of eight-six prints, used the same title as the first part Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs.  Issued between April 1904 and April 1905, the prints parodied the Russian war effort. For more information about the series see the article One Hundred Victories, One Hundred Laughs on this site.

Japanese Inscription  
Source: Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien Ukiyoe Caricatures 1842-1905 websitehttp://kenkyuu.eas.univie.ac.at/karikaturen/en/db_use.htm
Shina miage Koppi Dōjin
Nihon no kairikugun ga rensen renshō no udemae wa, jitsu ni / miageta mono da to, sekai bankoku no dai-hyōban da ga onaji / miyage demo Tonbikoku no miyage to wa, dōyara umasōna hanashi da to, futa o tori akereba naka / kara deta ichimai no kōjōgaki, shikamo / nigedasuyōna hashiri-gaki / de / sāsā kattekuda/sanse, sāsā mina/-san o-mochinasai, Nihon nadai no / senbei wa akumade tsuyoi / chikara-mochi, itsumo bundori dai/fuku-mochi, bota-mochi de hoho / o naderareru, umai shōri ni / hikikaete, tokoro kawareba Shinamiyage an ni sōi no shiri/-mochi wa, kimotama made mo tsubushi-an, ankoro-mochi no korokoro to, / korogete nigeru ga jizai-mochi, hokuyōkan mo pishanko ni, uchi/tsubusarete Kashiwa-mochi, sono hoka rakugan kasuteira, higashi no sumi / kara nishi no hate made goku ōmake ni nagedashimasureba, yonhyaku-yoshu / aru naka de Chūka nari tomo Manshū nari to, okonomi / shidai gyo-i makase, dondon kattekudasaruyō, ton/shu saihai taihō no shokun ni o-negai mōsu / iya ika ni usu o tsuku no ga ete dakara tote kono yōsu jā / yohodo mochiagunde iru to mieru wai

Print Details

 IHL Catalog
 #1043
 Title or Description China Souvenir (Shina miyage 支那土産)
 Series Long Live Japan: One Hundred Victories, One Hundred Laughs. (Nihon bansai: Hyakusen hyakushô 本萬歳 百撰百笑 )
 Artist Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
 Signature Kiyochika
 Seal unread round seal
 Publication Date 1895 (Meiji 28)
 Publisher Matsuki Heikichi (松木平吉) proprietor of Daikokuya
 Impression excellent
 Colors excellent
 Condition good - some soiling; left margin with publisher's information trimmed
 Genre ukiyo-e, senso-e (Sino-Japanese War), giga, fūshiga
 Miscellaneous 
 Format vertical oban
 H x W Paper 
 14 1/2 x 9 1/4 in. (36.8 x 23.5 cm) 
 H x W Image
 14 1/8 x 9 1/4 in. (35.9 x 23.5 cm)
 Literature 
 
 Collections This Print
 The Tsubouchi Memorial Theatre Museum of Waseda University 012-1028

Comments